කුඩා ලොරියක් උවමනාය

1 year ago 20:44 PM
Ad ID: 53827

වාරික ඉදිරියට ගෙවාගෙන යාමට කුඩා ලොරි රථයක් උවමනා කර ඇත. මාසික කුලී පදනම මත හෝ ලොරියක් උවමනාය ඉක්මනින් අමතන්න.

WANTED

Publisher: Apple Soya

Category: Heavy Vehicles

Location: Pulastigama, Polonnaruwa