නිසාන් ලාගෝ 1991

10 months ago 12:41 PM
Ad ID: 83245

නිසාන් ලාගෝ 1991
ෆුලී ලෝඩඩ්, ඩුවෙල් ඒසි, පවර් ස්ටියරින්, පවර් වින්ඩෝස්, යුඑස්බී, ඩීවීඩී, රොටේටබල් සීට්ස්, ඇලොයි වීල්ස් සහ තවත්
මිල ගනන් සාකච්චා කර ගත හැකිය

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Sarath Kulasinghe

Category: Vans

Location: Kotikawatta, Colombo

Brand: Nissan

Model: නිසාන් ලාගෝ 1991

Model Year: 1991

Condition: Used

Transmission: Manual

Fuel Type: Diesel

Engine Capacity: 2000 cc

Mileage: 164000 km