නිසාන් ඩබල් කැබි රථය

1 year ago 12:57 PM
Ad ID: 64217

අප නිවසේ භාවිතා කරන ලද අනර්ඝ තත්වයේ පවතින නිසාන් ඩබල් කැබි ඔර්ජිනල් රථය ඉතා ඉක්මනින් විකිණීමට .පලමු අයිතිකරු 2විල්.සියලු විස්තර සදහා කතා කරන්න පද්මසිරි මහතා .

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: පද්මසිරි

Category: Cars

Location: Pugoda, Gampaha

Brand: Nissan

Model: ඩබල් කැබි

Model Year: 1983

Body Type: Station

Condition: Used

Transmission: Manual

Fuel Type: Diesel

Engine Capacity: 27.00st cc

Mileage: 300000 km