නිවසේ තනි පාවිච්චි කරනලද ත්‍රී වීලර් රථයක් ඉක්මනින් විකිනීමට තිබේ

1 year ago 17:43 PM
Ad ID: 68045

නිවසේ තනි පාවිච්චි කරනලද ත්‍රී වීලර් රථයක් ඉක්මනින් විකිනීමට තිබේ. 2017 වර්ෂයේ මාර්තු මාසය වෙනතෙක් වාහන බලපත්‍රය ඇත. තවද සම්පුර්ණ රක්ෂණාවරණය කර ඇත. දැනට ඇති මයිලෝ මීටරය වන්නේ 9050කි. මෙහි සේවා කටයුතු සියල්ලම ඩේවිඩ් පිරිස් සමාගමින් සිදුකර ඇත.

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Dasun

Category: Three Wheelers

Location: Kotte, Colombo

Brand: Bajaj

Model: Double light

Model Year: 2013

Condition: Used

Fuel Type: CNG

Mileage: 9050 km