නවතම බජාජ් ත්‍රිරෝද රථ

1 year ago 13:45 PM
Ad ID: 43718

RE SE – 610,000/- වාහනය සදහා
මුලින් රු.97,700/-
**අවුරුදු 5කට…. ගෙවීමේදී**
මුල් අවුරුදු 4 හි වාරිකය – රු.15,733ද
අවසාන අවුරුද්දෙහි වාරිකය – රු.12,800 බැගින් ගෙවිය යුතු වේ
**අවුරුදු 4කට…. ගෙවීමේදී**
මුල් අවුරුදු 3 හි වාරිකය – රු. 18,198ද
අවසාන අවුරුද්දෙහි වාරිකය – රු. 14,656 බැගින් ගෙවිය යුතු වේ

එම වහනයටම මෙන්න තවත් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක්
මුලින් රු.185,000/- ගෙවා
වාරික 59ට – 11,672
වාරික 47ට – 13,627
වාරික 35ට – 16,987 ද මෙයින්
කැමති වාරික ක්‍රමයක් ඉල්ලුම් කල හැකිය.

RE SP UG – 645,420/- වාහනය සදහා
මුලින් රු.104,000/-
**අවුරුදු 5කට…. ගෙවීමේදී**
මුල් අවුරුදු 4 හි වාරිකය – රු.16,584ද
අවසාන අවුරුද්දෙහි වාරිකය – රු.13,491 බැගින් ගෙවිය යුතු වේ

එම වහනයටම මෙන්න තවත් පහසු ගෙවීමේ ක්‍රමයක්
මුලින් රු.211,330/- ගෙවා
වාරික 59ට – 12,073
වාරික 47ට – 14,070
වාරික 35ට – 17,503 ද මෙයින්
කැමති වාරික ක්‍රමයක් ඉල්ලුම් කල හැකිය.

FOR SALE

Publisher: කුසල්

Category: Three Wheelers

Location: Moratuwa, Colombo

Brand: Bajaj

Model: Re se

Model Year: 2016

Condition: New

Fuel Type: Petrol

Engine Capacity: 200 cc