කැන්ටර් රථය (excellent Canter)

11 months ago 17:26 PM
Ad ID: 88775

42 ඉරක් ඉතාම අනර්ඝ තත්වයේ කැන්ටර් රථය විකිණීමට. අඩි 14 හමාරක් දිග. අලුත්ම කොනපිය. පළල් මුහුණ. මිල ලක්ෂ 16ක්. පොඩි ගානක් අඩු කල හැක. මදුරන්කුලිය. හවස් වරුවේ කතා කරන්න. නැත්නම් sms එවන්න.
42 dash Canter in an excellent condition. 14.5 long. New canopy. Broad face. Price 1.6 million (slightly negotiable). Madurankuliya. Call evining time or sms.

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Rohitha

Category: Heavy Vehicles

Location: Madurankuliya, Puttalam

Condition: Used

Transmission: Manual

Fuel Type: Diesel