සීදුව සහ කටුනායක අතර පර්චස් 11.5 ක පිහිටි කාමර 14ක්

1 year ago 19:57 PM
Ad ID: 128003

සීදුව සහ කටුනායක අතර පර්චස් 11.5 ක පිහිටි කාමර 14ක් සහිත නවාතැන් පොලක් (borarding house) විකිණීමට. CCTV කැමරා පද්දතියක් සහිතයි. ලක්ෂ 55 යි.
සීදුවෙන් පර්චස් 200 ක ඉඩමක්, පර්චසය ලක්ෂ 10 යි.

TP Enterprises
011 597 7775
033 225 1229
072 743 1103
077 514 2106

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Kapila Padmakumara

Location: Seeduwa, Gampaha

Address: Seeduwa

Size: 4000 Sqft

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+