මාතර වල්ගම දුම්‍රිය පොල ආසන්නයේ කඩ කාමරයක් බදු දීමට ඈත

4 weeks ago 07:55 AM
Ad ID: 147941

මාතර වල්ගම දුම්‍රිය පොල ආසන්නයේ 6.6 මී X 4 මී ප්‍රමාණයේ කඩ කාමරයක් පෞද්ගලික වෙද මද්යස්ථානයකට හෝ වෙනත් වුර්තිමය සේවාවක් සදහා බදු දීමට ඈත. මාසික කුලිය රු. 12000 ක් හා මාස 6ක අත්තිකාරම් අවශය වේ.

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Anura Samaranayake

Location: Matara, Matara

Address: No 102, Sunanda Road, walgama, matara.

Size: 450 Sqft

Private Entrance: Yes

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+