බිම් මහල් කඩකාමරක් කුලියට දිමට ඇත. Moratuwa

9 months ago 17:39 PM
Ad ID: 142476

මොරටුව නගර මධ්‍යයේ පිහිටා ඇත​.
කඩ කාමර සදහා වෙන් වූ විදුලි මීටර,
වර්ග අඩි 110 ක කඩකාමරක්
. වාහන නැවතීමේ පහසුකම් හා අනෙකුත් පහසුකම් ඇත.
ඕනෑම ව්‍යාපාරයකට සුදූසුයි.
කාර්යාලයකට හෝ ව්‍යාපාරයකට බඳු දීමට ඇත.
විශාල වහන නැවතිමට ඉඩ පහසුකම්ඇත
ඉක්මනින් කුලියට දීමට…

FOR SALE

Publisher: Mahinda

Location: Moratuwa, Colombo

Address: Moratuwa

Size: 100 Sqft

Private Entrance: Yes

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+