ගොඩගම අව්ස්සාවෙල්ල හයිලෙවල් පාර මීගොඩදෙනියේ පිහිටි පර්චස් 10,නිවෙසක් ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත

2 years ago 06:22 AM
Ad ID: 117234

ගොඩගම ,අව්ස්සාවෙල්ල හයිලෙවල් පාර නඩුහේන මන්සන්දීයේ සිට 3.3km පමන ඇතුලට වන්න මීගොඩදෙනියේ පිහිටි පිරිසිදු ඔප්පු ඇති පර්චස් 10, කාමර 3, (නිවස තුලම නානකමර 2 ක් ඉඩකඩ ඇති ගෙවත්තක් සමග බොහො ඉඩකඩ ඇති විශාල ප්‍රමානයේ තනිමහල් නිවස ඉක්මනින් විකිනීමට ඇත. ආලින්දය පමනක් ටයිල් කර ඇත . නිවෙස තරමක් අලුත් වැඩියා කල යුතුය (Color wash කිරීම , අවශය නම් ගේට්ටුවක් සවිකර ගැනීම ආදී ) එක් නාන කාමරයක් එක් කාමරයක් . ආලින්දයේ එක් කොටසකට හා මුලුතෙන්ගෙට සිවිලිම් සවිකර ඇත. නිවෙස එක් පසෙක පමනක් විශාල තාප්පයක් බැද ඇත )
නිවසෙ සිට කොට්ටාව අදිවේගී මාර්ගයට 11 km පමන වේ. විකුනුම් මිල (නිවසෙහි සහ ඉඩමෙහි විශාලත්වයට සමාන වටිනකම අනුව) ලක්ශ 30 ක්. මිල ගනන් සාකච්චා කරගත හැක රාත්‍රි 10 පමන වන තුරුද එමතුම් ලබා දිය හැක .0772630986

(මෙය ඉතා ඉක්මනින් විකිනීමට ඇති නිවසක් බැවින් කරුනාකර බැංකු ණය මත නිවසක් මිලදී ගැනීමට අදහස් කරනා ගැණුම්කරුවන් ඉදිරිපත් නොවන්න)

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Narada

Location: Meegoda, Colombo

No. of Bedrooms: 3

No. of Bathrooms: 2

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+