ගම්පහ නිවසක් කුලියට දීමට

3 months ago 15:32 PM
Ad ID: 146410

ගම්පහ නගරයේ රත්නාවලී බාලිකා විදුහල ආසන්නයේ සියලුම පහසුකම් සහිත නිවසක් කුලියට දීමට තිබේ. මෙම නිවස විවෘත ආලින්දයක්, විශාල විසිත්ත කාමර දෙකකින් විශාල නිදන කාමර තුනකින්, කෑම කාමරයකින්, මුලුතැන් ගෙයකින් සහ නාන කාමරයකින් සමන්විතයි.

විමසීම්:
විනීතා මීවැල්ල: 071 8366939, 077 3035098

FOR SALE

Publisher: Vinitha Meewella

Location: Gampaha, Gampaha

Address: Siyane Rd, Gampaha, Sri Lanka

No. of Bedrooms: 3

No. of Bathrooms: 1

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+