සුපරීක්ෂක තනතුර – මාතර

5 months ago 15:36 PM
Ad ID: 144792

ජාත්‍යන්තර සමාගමක උසස්
රැකියා අවස්ථාවක්

පළමු 50 දෙනාට විශේෂ වරප්‍රසාද
අවම සුදුසුකම් O/L , A/L
වයස අවුරුදු 18 – 19 අතර

අපෙන් ඔබට වැටුප පුහුණුව තුල
රු. 12,000/- හා පසුව 75,000/- ට වැඩි

සියළුම පහසුකම් සමඟ විදේශ සංචාර
නොමිලේ.

කාන්තා , පිරිමි දෙපාර්ශවයටම අයදුම්
කළ හැක.

(බදවා ගැනීම සීමිතයි)
දැන්ම අමතන්න
077-9077205
078-9382597

Publisher: Mr. Thushara

Location: Hakmana, Matara

category: Marketing & Advertising

Job Type: Full Time

Experience: Less Than 1yr

education: School

Salary: Rs. 35,000

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+