ඇබර්තු වටෙර්වරු (Waiters)

3 months ago 09:33 AM
Ad ID: 146316

ඇබර්තු වටෙර්වරු (Waiters)

කොලම්බ එහලස්රෙනිය් සුපිරි අවන්හලකට අත්ඩකීම එති පලපුරුඩු වඉටෙර් වරු අවසියය්

වටුප් 35,000 සිට ඉහලට , නොමිලය් නවාතන් හ හහර පහසුකම්

වඩි විස්තර සන්ඩහ අමතන්න/වට්ස් අප් කරන්න – සච්ලන්කා ඉන්ටෙර්නෑශ්නල් 0777452137
Interested candidates, please call/WhatsApp 0777452137 for an Interview appointment – Email: [email protected]
https://www.facebook.com/searchlanka/

(Salary is Negotiable)

Publisher: Director/Recruitment

Location: Colombo 10, Colombo

category: Hotels, Hospitality & Tourism

Job Type: Full Time

Experience: Less Than 1yr

education: School

Salary: Negotiable

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+