මලයාළම් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර වශී ගුරුකම්

12 months ago 20:41 PM
Ad ID: 141804

පාරම්පරික මලයාළම් යන්ත්‍ර මන්ත්‍ර ගුරුකම්,නිවාස ආරක්ෂාව,සෙත් ශාන්ති,සියලු වින දෝෂ හා මළගිය ප්‍රාණ දෝෂ ඉවත්කිරීම,ස්ත්‍රී පුරුෂ වශී,සර්ව වශී ගුරුකම්,අන්ජනම් එළියෙන් සාස්තර බැලීම ඇතුළු සියලු වැඩ කර දෙනු ලැබේ.

උදෑසන 8 සිට පස්වරු 5 දක්වා

සාමි ශිව ශර්මා

787/2,මොරවිටිය පාර,මාදින්නාගොඩ,රාජගිරිය.

දුරකතන අංකය:-0773127852 0719891872

WANTED

Publisher: ශිව ශර්මා

Location: Rajagiriya, Colombo

category: Other

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+