ඇලුමිනියම් බාර් / ඇලුමිනියම් උපාංග විකිණීමට

1 month ago 21:19 PM
Ad ID: 147616

හාඩ්වෙයාර් හිමියනන්ට/නවසුළු ව්‍යාපාරිකයන්ට

ඇලුමිනියම් බාර් 12’0 “දිග කුඩා ප්රමාණයේ ඇලුමිනියම් තොගය(ඇලුමෙක්ස්-ස්වාභාවික සහ ලෝකඩ වර්ණය) ඇලුමිනියම් උපාංග (හින්ජ්ස් සහ අගුල්, රිවට් පෙට්ටි, පැන්ට්රි කබඩ්භාණ්ඩ සහ සිවිලිං පටි ) සහිත තට්ටු 4 වානේ රාක්කය වහාම විකිණීමට සඳහා
වහාම විකිණීමට සහනදායී මිල ගණන්
0770307487 පරීක්ෂා කිරීම සඳහා pls.call

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: Dm ranaweera

Location: Ganemulla, Gampaha

category: Other

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+