අන්නාසි පැල විකිණීමට

9 months ago 16:04 PM
Ad ID: 142318

ලෙඩ රෝග නැති හොඳ තත්වයේ අන්නාසි පල 1000කට ආසන්න ගණනක්

වහාම විකිණීමට ඇත. රුපියල් 14/. සෙනසුරාදා සහ ඉරිදා පමණයි.

ගම්පහ – මිනුවන්ගොඩ පාරේ මාතම්මන .

මාධව 077 428 3572 078 6166 153

FOR SALE

Publisher: Madhawa jayasena

Location: Udugampola, Gampaha

category: Food & Agriculture

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+