ඔනිම පොන් එකකට චාජර්

10 months ago 07:16 AM
Ad ID: 142085

Made in srilanka
Onima phone akak peya 3k athulatha chage venava
Smart phone venuvenma nirmanaya karaatha
iland wade dilivary
Cal or mag
Akavaravphone dekakchage kirime hekiyavada etha
Real pic atch
Phone aka ikmanata charge venne nethnam apasu mudal
hurry up

Wedi mudal dibvedimilata chager ganna awashaya vanne netha

FOR SALE

Publisher: Chamara

Location: Pelmadulla, Ratnapura

Category: Mobile Phones Accessories/ Parts

Condition: New

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+