ඕනෑම උත්සවයක් සඳහා DJ – DJ for any Event

3 weeks ago 21:25 PM
Ad ID: 147347

* මංගල උත්සව / උපන්දින සාද / ක්‍රීඩා උත්සව ඇතුලු සියලුම උත්සව සඳහා DJ සංගීතය.
DJ Music for Weddings / Birthday Parties / Sports Events and all other Events
.
* උත්සව කළමනාකරණය කිරීම සහ සියලු උත්සව අවස්ථා අශ්‍රිත සේවාවන්.
Event Management and Event related services.

වැඩි විස්තර සඳහා අප අමතන්න | Call us for more details –
👑 CROWN Events & Entertainment 👑
📞 071 69 79 498

FOR SALE

(Price is Negotiable)

Publisher: CROWN Events & Entertainment

Location: Beruwala, Kalutara

category: Event Organize

Selling AdSpot.lk. If you are interested, send your offer via email: [email protected]
+